Dijital Pazarlama E?itimi

Kablosuz internet, internet ba?lant? h?z?n?n artmas?, ak?ll? telefonlar, sosyal medya ve büyük veri sayesinde son on be? y?lda pazarlama a??rl?kl? olarak dijitale kayd?. Art?k dijital bir kanal de?il, pazarlaman?n kendisi haline geliyor. 

?irketlerin Sosyal Medyada Yapt??? En Büyük 5 Yanl?? 

1. Bir çok kanal aç?p, o kanallar? aktif kullanmamak. 

2. Sosyal medyada ?irketin i?i ile alakas?z veya s?radan içerikler payla?mak. 

3. Sosyal medyada ileti?im iki yönlü oldu?unu unutmak... web 1.0 ça??n? geride b?rakal? çok oldu. 

4. Sosyal medyay? vitrin olarak görmek. Oysa, sosyal medya «kasa önü» 

5. Sosyal medyay? dinlemeye yeterli vakit ve kaynak ay?rmamak.

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.