BEBE ÇOCUK KONFEKSİYONU SEKTÖRÜ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (BEKSİAD)

MADDE 1- DERNEĞİN ADI-MERKEZİ

1-a-Derneğin Adı: Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş adamları Derneği.

1-b-Merkezi: Osmangazi/BURSA 

1-c Derneğin Kısa Adı TÜRKİYE BEKSİAD'dır.

MADDE-2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI

2-A-DERNEĞİN AMACI:

Bebe Çocuk Konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Kanunları doğrultusunda planlı bir düzen içinde kalkınıp, sanayi, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine, teknoloji, sermaye, fikir alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, ayrıca, sektörün kamuoyundaki imajının artırılması, firmalar arasındaki ilişkilerin- iletişimin düzenlenmesi, eğitim çalışmaları yoluyla sektördeki kalitenin yükseltilmesi, kent ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayacak sektörel politikalar üretilmesi, sektörün iç ve dış piyasalarda tanıtımının yapılması, sektör ile ilgili toplumsal gelişmelerde ve kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve öneriler geliştirilmesi, diğer bölge ve illerde de benzer örgütlenmelerin sağlanması, diğer bölgelerde aynı amaçları benimseyen tüzel kişiliklerle oda, konfederasyon ve benzeri birliklerin oluşturulmasıdır.

2-B-AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLER?

          

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur

• 1) Dernek, Bebe Çocuk Konfeksiyonu sektörünü kalkındırmak ve geliştirmek için; sanayici, meslek, bilim Ve iş adamlarını bir araya getirerek kent ve ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar. Teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmalara teşvik eder.

• 2) Öğretim ve eğtimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek eğitim çalışmaları düzenler, sektördeki gelişmeleri dernek üyeleri ile sektör mensuplarına aktarır, sektörle ilgili alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder veya bizzat gerçekleştirir, her türlü burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırma yaptırır.

• 3) Sektörün gelişmesi yolunda; sanayi kalkınma, ihracat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar. Sektörün; rekabetini sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda sanayici ve iş adamlarının ihtiyacı olan bilgileri derleyerek topluma mal eder. Dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin yapımı ve pazarlaması hususunda yatırımcılara pazar temini ve üretim girdilerine yardımcı olur, yönlendirir. Amacına uygun fuarları destekler, teşvik eder, fuar şirketleriyle işbirliği içinde çalışır.

• 4) Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder. Bu yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler vb. tertip eder.

• 5) Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

• 6) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak; gayrimenkul tasarruf eder. Gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira, şuf' a, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fekh edebilir. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için lokal, spor ve eğitim merkezleri gibi sosyal amaçlı organizasyonlar yapar, gerekli tesisleri kiralar ve veya satın alır, bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapar. Bu muameleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.(Gayrimenkul alımlarında genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermesi gerekir.)

• 7) Dernek amacına uygun çalışmalarda bulunurken ve dernek işlerinin yürütülmesinde, yönetim kurulunun gerekli göreceği miktarda, evsafta geçici olmak şartı ve sigorta primi yatırmak kaydıyla personel çalıştırabilir, çalıştıracağı personelin ücretini uygun göreceği şekilde ve miktarda tespit edebilir. Bu miktar asgari ücretten az olamaz.

• 8) Dernek amaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile federasyonlara katılabilir.

2-C DERNEĞİN FAALİYET ALANI: Dernek sanayici ve iş adamı dayanışma alanında faaliyet gösterir.

MADDE-3: Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

 S.N ADI VE SOYADI TAB MESLEĞİ İKAMETGÂHI

01 NİHAT ALPAY T.C. BEBE KONF.İMAL İHSANİYE M.F.SM BULVARI C.BAHAR ST.B.BLOK 96/3 İHSANİYE

02 MESUT OKYAY T.C. BEBE KONF.İMAL MİMAR SİNAN M.AYDINLIK S.N.3 YILDIRIM

03 ŞERİF  YILMAZ T.C. BEBE KONF.İMAL IŞIKLAR C.TOPRAKKALE AP.B BLOK 10/10 YILDIRIM

04 HALİL ATALAY T.C. BEBE KONF.İMAL HÜDAVENDİGAR M.HATİM S.N.8/4 OSMANGAZİ

05 FATİH GÜRSES T.C. BEBE KONF.İMAL SAKARYA M.SAKARYA S.N.42 OSMANGAZİ

06 ADEM AKSOY T.C. BEBE KONF.İMAL DEMİRTAŞPAŞA M.GÜVEN S.N.4/A OSMANGAZİ

07 NİHAT ARI T.C. BEBE KONF.İMAL FATİH M.ATAR S.N.21 OSMANGAZİ

08 KADİR  ORUÇ T.C BEBE KONF.İMAL HÜDAVENDİGAR M.HATİM S.ORKİDE AP.N.8/5 YILDIRIM

MADDE-4: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Derneğe üye olmak isteyenlerin:

Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzel kişilerden; Ticari ve Sanayi faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı veya yöneticisi olmaları, serbest meslek erbabı olmaları, yine Ticari ve Sanayi alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunmaları, Dernek Kurucu üyelerinden veya Yönetim Kurulu üyelerinden veya asil üyelerden ikisi tarafından takdim edilmiş ve imzalanmış, Dernek üye müracaat formunun doldurulup, derneğe yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

Tüzel kişiliğin üye olması durumunda yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Üye olmak için derneğe yazılı müracaatta bulunulur. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara başlayarak, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üye kabulü veya reddinin nihai mercii; Yönetim Kuruludur.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Derneğin amaç ve hizmet konularına büyük çaba ve yararlılığı bulunanlar ile yaşamında çevresine ve topluma büyük hizmetler ve eserler sunmuş; değerli çalışmalarda bulunmuş olanlara, Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üyelik verilebilir. Onursal Üyelik için ikamet şartı aranmaz. Fahri üyelerin, Genel Kurul toplantılarına katılma ve söz alma hakları vardır. Ancak toplantı yeter sayısının hesaplanmasında göz önünde tutulmazlar. Onursal üyeler dernek organlarına seçilemediği gibi, seçme oy kullanma hakları da yoktur.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.

MADDE-5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

• a) Yasalarımıza, Dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler, Kanunları ve Dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybedenler.

• b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurulda itiraz hakları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

• c) Derneğin tüzüğüne veya çalışmalarına uymayan, Derneğin onur ve saygınlığı ile bağdaşmayan hal ve tutum davranış içerisinde bulunan üyeler yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

• d) Üyeliklerden çıkarılma kararı üyeye yazılı olarak tebliğ edilir. Dernek tüzüğüne aykırı faaliyetlerinden dolayı çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

MADDE-6:ÜYELERİN HAKLARI:

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre veya sınıf farkı yoktur. Tüzüğe, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.      

MADDE-7:DERNEK ORGANLARI:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin ve Onur Kurulu  derneğin organlarıdır. Dernek başka organlar da kurabilir.

Derneğin zorunlu organları dışında başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE-8:DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANMA ZAMANI:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan ve aidatlarını tamamen ödeyen üyelerden meydana gelir. Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

• a) Olağan toplantı iki yılda bir olmak üzere Aralık ayı içinde yönetim kurulunun daveti ile yapılır.

• b) Olağanüstü toplantı, yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5' inin yazılı isteği üzere yapılır. Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE-9:GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA ve KARAR ALMA ŞEKLİ:

           Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, Genel kurul tarihinden en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yâda elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az, altmış günden fazla zaman bırakılamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

    

MADDE-10:TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları dernek yönetiminin belirlediği uygun yerde yapılır.

      

MADDE-11:TOPLANTI YETER SAYISI:

      Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE-12:TOPLANTI YAPILIŞ USÜLÜ:

Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ile dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

12. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmaz ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açıldıktan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar yazman seçilir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Toplantıda hazır bulunan ve Kanuna veya Tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmaya her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Toplantısız alınan kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

      

MADDE-13:TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLÜCEK KONULAR:

                  Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların yazılı olarak verilmesi halinde  gündeme alınması zorunludur.

MADDE-14:GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

• Dernek organlarının seçilmesi,

• Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

• Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

• Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

• Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

• Malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

• Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

• Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya

• Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

• Derneğin fesih edilmesi,

• Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

MADDE-15:OY KULLANMA KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLER?:

           Oylar gizli olarak kullanılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gizli olarak kullanılacak oy pusulaları yönetim kurulunca mühürlenir. Seçim sonuçları dökümü açık olarak yapılır. Oy sayımı ve tasnif işini divan heyeti yapar. Açık oylama genel kurul başkanının belirleyeceği yönteme göre uygulanır. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasının önerisi veya kararı kabul edilir.

      

MADDE-16:YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLER?:

                 Yönetim kurulu 12 asil, 8 yedek üye olmak üzere genel kurulca iki yıl görev yapmak üzere açık oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üye göreve çağrılması zorunludur. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve asıl üye belirler. Yönetim kurulu ayda bir kere dernek ikametgâhında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Yönetim kurulu tam sayının yarısından bir fazlası ile toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Toplantıya katılmayan üyeler mazeretlerini yazılı olarak beyan ederler. Mazeret beyan etmeksizin üst üste üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Ölüm, istifa ve devamsızlık nedeni ile boş olan yönetim kurulu üyeliklerine sıradaki yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

• Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,

• Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek dönem ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

• Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

• Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

• Yönetim Kurulu kendilerine yardımcı olmak üzere Kadın Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Gezi Komisyonu ve lüzumu halinde ilgili komisyonları oluştur.

• Genel kurulu sürecinde toplantıya çağırmak,

• Tutulması zorunlu defterleri usulüne uygun tutmak,

• Gelecek dönem yönetim kuruluna, derneğin defter, belge ve makbuzlarını bir tutanak tanzim ederek teslim etmek,

• Üyelik için başvuruları değerlendirmek, sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirmek,

• Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, üye olma hakkını kaybeden üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek,

• Genel kurul kararlarını uygulamak,

• Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

  

MADDE-17:YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

                     Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE-18:DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

                 Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğin faaliyetlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

      

MADDE-19:DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

       Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da  denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine gösterilmesi zorunludur.

MADDE-20:DİSİPLİN KURULU:

           Disiplin kurulu üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Bu üyelere genel kurulca seçilir. Genel Kurulca disiplin kuruluna seçilen üyelere, en geç bir hafta içinde toplanarak aralarında birini başkanlığa seçerler. Disiplin kurulu yönetim kurulunca görüşülmek üzere havale edilen işleri en geç bir hafta içinde müzakere ederek karara başlarlar. İcabında ivedilikle de konu incelerler. İnceleme sonucu karar verilen a) ihtar, b) Tevbih, C) dernekten geçici veya tamamen ihraç cezalarını uygulatmak üzere yönetim kuruluna bildirir.

Bu cezalar uygulanırken, kurulun göz önünde bulunduracağı esaslar şunlardır.

• Dernekte dayanışma ahengi ve birliğini bozanlar, tüzük hükümlerine ters davranışta bulunanlar, evrak üzerinde tahrifat yapanlar hakkında cezayı vermek.

• Disiplin kurulunca verilen cezaya itiraz edenlerin durumunun mütalaası ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek, disiplin kurulu tarafından verilen cezalara ilgililerin itirazı halinde durum yönetim kurulunca yeniden incelenir ve karara bağlanır. Yönetim kurulunca verilen ihtar, tevbih ve geçici ihraç kararları kesindir. Dernekten tamamen ihraç cezası ile ilgili durumun genel kurulda görüşülmek üzere itiraz ederse yönetim kurulu tarafından genel kurula götürülür. Genel kurulun kararı kesindir.

MADDE-21:ONUR KURULU:

           Derneğin en üst danışma organıdır. Kurul derneklerle ilgili bilgi ve deneyimi olan aşağıda vasıfları belirtilen asıl ve fahri üyeler arasından genel kurulca iki yıl için seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

• Derneğin kurucu üyeleri,

• Eski onur kurulu üyeleri başkanları,

• Yönetim kurulu eski üyeleri,

ONUR KURULUN BAŞLICA GÖREVLERİ

• Yörenin gelişim ve kalkınması ile ilgili genel gidişatı gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

• Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

• Dernek çalışmalarının amaçlarına uygun ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

• Yönetim kurulunun talep ettiği konularda değerlendirme yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak.

MADDE-22:SEKRETER:

           Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter tayin eder.

 Genel Sekreterin görev  ve yetkileri;

           Yönetim Kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek.

Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin bilumum hizmet yükümlülüklerinin programlara

Ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

      

      

MADDE-23:ORGANLARIN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

      Genel kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Derneğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir

      

MADDE-24:TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

            Genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların 2/3'nün kararı ile alınır.

      

 MADDE-25:DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

• 1) Giriş aidatı: 750 TL Yıllık aidat: 750 TL'dir. Bu miktarlar sonraki tarihlerde yönetim kurlu kararı ile arttırılabilir. Aidatlar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zaman üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için ye kayıt defterine işlenir.

• 2) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

• 3) Mal varlığından elde edilecek gelirler.

• 4) Bağış ve yardımlar,

• 5) Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, İçişleri Bakanlığının izni ile olur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ;

Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli olan gayrımenkullerin alımı ve amacına yönelik olarak gerçekleştireceği büyük organizasyonlar esnasında, yıllık bütçesini aşmamak kaydıyla gerçek veya tüzel kişilere borçlanabilir.

  

MADDE-26:GELİR VE GİDERLERDE USÜL:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını on beş gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

MADDE-27:TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

1-Dernekte İşletme Hesabı esasına göre aşağıda yazılı defterler tutulur;

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık  veya yıllık aidatlar bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasına göre bu deftere yazılır ve kararlar başkan ve üyelerce imzalanır.

c) İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

d) Evrak Kayıt Defteri; Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile verildikleri yerler ve kullanım süresi dolanların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernekçe bastırılan alındı belgeleri, en ufak numaradan başlamak sureti ile bu deftere işlenir.

2-Dernekte Bilanço Hesabı esasına geçtiğinde; Dernek bilanço hesabına göre defter tutması gerektiğinde 29/1 maddenin a, b, d, ve f bentlerinde gösterilen defterlerin yanı sıra, Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutmak zorundadır.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdikli olması zorunludur.

KAYIT VE YAZIŞMA DİLİ

Madde-: Derneğimiz, defter ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yapacağı yazışmalarda Türkçe kullanmak zorundadır.

MADDE-28: DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

           Dernek genel  kurulu derneğin her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulca derneğin feshine karar verilince beş gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için derneğin son yönetim kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına devredilir. Bu madde içerisinde hüküm eksikliği bulunması veya derneğin diğer fesih hususlarının oluşması durumunda Dernekler Kanunu uygulanır.

MADDE-29: Derneğin Şubesi Yoktur.

MADDE-30: YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIĞI:

Dernek Yönetim Kurulu, tecrübelerinden istifade etmek üzere üniversite, iş dünyası ve bürokrasi gibi çeşitli kesimlerden uygun göreceği kişilere Yönetim Kurulu Danışmanlığının görevini verebilir.

TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE-31: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerce Mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜ?Ü

MADDE-32:  Dernek yılsonu itibarıyla, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirine vermekle yükümlüdür. Beyannamenin hazırlanarak verilmesinden Dernek Başkanı sorumludur

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

MADDE-33: Dernek, genel kurul kararına dayandırılmak kaydıyla, amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

MADDE-34: Dernek hizmetleri için yönetim kurulu kararı ile ücretli personel görevlendirebilir.

Yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

MADDE-35: Hüküm bulunmayan durumlarda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri geçerlidir.

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.