EXİM TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Firma Hakkında:

Exim Tekstil 1996 y?l?nda iç giyim sektörünün önde gelen ?irketlerinden Ay????? Tekstil çat?s? alt?nda kurulmu?tur. 23 y?ld?r sürekli geli?en Exim Tekstil, özel tasar?m ve yüksek teknoloji gerektiren bebek tekstili üretiminde sektörünün lider firmalar?ndan biri haline gelmi?tir. Türkiye’de her bölgeye da??t?m yapabilmek, tüketici ihtiyaçlar?n? h?zl? ve uygun maliyetlerle kar??layabilmek için Manisa ve Bursa’da fabrikalar açarak üretim hacmini her y?l art?ran firmam?z, ayl?k üretim kapasitesini 300.000’e ula?t?rm??t?r. Exim Tekstil, birçok ülkeye üretimi ihraç edilen bebek tekstil ürünlerinde, Türkiye s?n?rlar?n?n ötesinde dünya standartlar?n? yakalamaktad?r. Üretiminin % 60’?n? ihraç ederek kaliteli ve özgün tasar?mlar yaratmada ba?ar?s?n? kan?tl?yor. Exim Tekstil, k?sa sürede WogiBaby ve MiniFace markalar?yla iç pazara sahip oldu, Türkiye’nin önde gelen markalar?ndan biri haline geldi ve önemli bir sat?? hacmine ula?t?. Y?llard?r tasar?m ve inovasyona olan inanc? ile heyecan?n? hiç kaybetmemi? olan firmam?z, hedeflerini daima yukar?da tutuyor ve bize ait en son üretim teknolojilerini kullan?yor. Ar-Ge’ye verdi?imiz önem ile bu alanda yat?r?m yaparak sektördeki rekabet ç?tas?n? yükseltiyoruz. Yüzlerce model, yüzlerce desen, her geçen gün biraz daha büyüyerek bebek giyim pazar?nda lider marka olma hedefiyle üretimiyle Exim Tekstil, milyonlarca bebe?i giymekten memnuniyet duyuyor. Bugün 23. y?l?m?zda Exim Tekstil ad?nda ürün ve hizmetlerimizi Wogibaby ve MiniFace markalar?yla sürdürüyoruz.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.